Yürüyelim Arkadaşlar-2

O ülkeler teknolojisi ileride diye dünya hakimiyetine oynamıyor. Diğer ulusları sömürdüğü için teknolojisi diğerlerinden ileride,22 dakika


Yönetim sistemi nasıl olacak?

Detaylarına girmeden özetlemek gerekirse, 51 ve 501 kişilik, ilki özel, diğeri genel adı altında iki meclis birbirini denetleyerek kararlar alacak. Milletvekilliği süreleri 4 yılda bir devredecek. 4 yıl görev yapan politikacı ikinci dönem seçilemeyecek, ancak bağımsız adaylığını bulunduğu birinci veya ikinci meclisin ikinci dönemi için, bir kereye mahsus koyabilecek. Özel meclis geneli, genel meclis özeli denetleme özgürlüğüne sahiptir. Meclis başkanları ancak oturum yönetir ve kamuoyu ihtiyacına göre meclisi adına açıklamalarda bulunabilir.

Bu meclisler, birbirleri hakkında araştırma önergesi verebilirler.

Parti genel başkanı yoktur, sözcüleri vardır. Her parti birliği ancak üyelerden ve yönetim kurulundan ibarettir. Üyesi bulunanların oyları, her olağan kongrede ve parti içi seçimlerde eşittir. Yönetim kurulu, partinin mahalli idarelerinden, kademeler halinde, genel yönetim basamağına kadar yapılan seçimler sonucu belirlenir. 

Halkın kendisi, partilerden ve meclisten bağımsız biçimde yasa önerileri getirebilir. Yasa önerileri, mahalli idarelerden gelen talebe göre, ilçe meclisine aktarılır. Yeterli talep yoğunluğu var ise il idaresine çıkarılır. İl meclisi, yine yeterli miktarda talep var ise, 501 kişilik genel meclise, partilerden bağımsız biçimde sunar. Orada alınan karar, 51 kişilik özel meclise gider, onaylanır veya veto edilir. 

Veto karşısında mahalli idareden tutun, genel meclise kadar her organın dava açma hakkı sabittir.

Yasama, yürütme, yargı bağımsız çalışmaya devam eder.

Üniversiteler kendi rektörlük seçimlerini, müfredatlarını, giriş sınav şekillerini, ders işleme biçimlerini belirleyebilir, kendi özerk yapıları içinde tamamen özgürdürler.

Siyasi partiler, seçim sürecindeki çalışmaları için ödenek alamaz.

Seçilen veya atanan devlet memurları hariç, hiçbir birey, parti vasıtasıyla veya bağımsız biçimde milletvekili olsa dahi, ücret talep edemez.

Politika, toplumsal faydayı düşünenlerin işidir. Dolayısıyla politikacı olacak kişinin de, toplum içinde mesleğini aktif halde yerine getiren, fedakarlık isteğiyle halkının meclisine giren biri olması şarttır.

Devleti temsil edecek kişi, 2 yılda bir, özel meclis tarafından, kendi içersinden seçilir. Özel meclise girecek 51 kişilik kadro ise, genel meclisten adaylığını koyan, partili veya bağımsız adaylardan meydana gelir. Devleti temsil eden bu kişi, “Halk Temsilcisi” adını alır.

Genel parti seçimleri 3 yılda bir gerçekleşir. İktidar kavramı yoktur. Sadece, projelerini halka tanıtıp, kamuoyunun, yani halkın desteğini alan partinin, kayda geçen 3 yıllık planlarını uygulama görevi mevcuttur. Aynı parti ikinci dönem seçilme hakkına sahiptir, ancak bu ikinci dönem içersinde memnuniyetsizlik halkta meydana gelir ve mahalli idarelerden yeterli talep olursa erken seçime 1 senenin ardından gitme seçeneği, 1 seneden sonraki 2. ve 3. yıl her zaman bakidir. Kayda geçirdiği projesi için gerekenleri ilk seçim döneminde yapamıyor ise yine aynı biçimde, halkın erken seçime gitme hakkı vardır.

Bakanlar kurulu çeşitli bakanlıkları organize etmek için varlığını sürdürür. Kabine şekli ve üyeleri genel meclis tarafından hazırlanıp özel meclise sunulur. Bakan seçimleri genel meclisin içinde milletvekilleri arasında yapılacak ayrıca oylamayla meydana gelir. Söz konusu kabineye özel mecliste onay verilir veya sebebi belirtilerek veto edilir. Bu karara karşı araştırma komisyonu kurma teklifi mahalli veya genel meclis talepleri doğrultusunda yargı tarafından yürütülür. Neticeye göre yeni bakanlar kurulunun biçimi belirlenir.

Seçilen “Halk Temsilcisi” ancak uluslararası camiada devleti temsil göreviyle oradadır. Kararlar hakkında görüşünü kamuoyuna bildirebilir ancak yaptırım gücü yoktur.

Teknolojik imkânlara sahip ülkeler, bu sisteme önde başlayıp yine önde götürmez mi?

Öncelikle şunda hemfikir olalım. O ülkeler teknolojisi ileride diye dünya hakimiyetine oynamıyor. Diğer ulusları sömürdüğü için teknolojisi diğerlerinden ileride, eğer sömürü yollarını keser, damarını tıkar ve dünyanın diğer uluslarına da aynı emek değerinin gitmesini sağlarsanız sömüren ve sömürülen, hükmeden ve hükmedilen ayrımı ortadan kalkacaktır.

Buna izin verirler mi?

Arkadaşlar, hak verilmez alınır. Eğer yeterli bilinç düzeyinde, iletişim halinde ve örgütlü hareket kabiliyetindeyseniz karşınızda kim olursa olsun size karşı duramaz. Örneği yakın tarihimizde, Kuvva-i Milliye’de, Kurtuluş Savaşı’mızda mevcuttur. O topluluk içindeki her bireyin gücü tüm üyelerin toplamı kadardır.

O bilinç düzeyine, birliğe, kitlesel hareket derecesine gelebilir miyiz?

Çağımızın iletişim, haberleşme, bilgi dolaşımı imkanları buna oldukça müsaittir.

İnsanlar çalışmak için nasıl motive olacak?

Para tüm metaların genel görünüm biçimidir. Ürünlerin dolaşımını kolaylaştırır. Değerlerin göreli biçimi, ürünlerin ise eşdeğeridir. Kapitalist üretimin yarattığı emek eşitsiziğiyle uzaktan yakından bağlantısı yoktur. Ancak para aracının kullanım biçimi, dolaşımda bulunduğu sistem sorunludur. Para dediğiniz olgu insanın 150 bin yıllık medeni yaşam sürecinin sadece 3 bin yılında vardır. Bahsedilen küresel sermayeye dayalı sömürünün aracı şekline evrilişi ise 400 yıldır mevcut.

İnsanları parayla motive etmezseniz çalışmaz yalanını bir kenara bırakalım, bu tıpkı; cennete inanmayan birinin her türlü pisliği yapabileceği yalanıyla aynıdır. Biri köhnemiş, beyinleri sömüren dogmatizmin, diğeri emeği sömüren despot kapitalizmin yalanıdır.

İnsan varoluşundan beri karakteri gereği çalışkandır. Zorbalıklar karşısında miskinleşir, çalışma hevesini kaybeder ve ümidini keser.

Yaşamın formülü bu kadar basitken, biz işin farkına varmayalım diye kâr, faiz, miras sisleri arkasına gizlenmiş hakikâti yeniden en değerli varlığımıza, yani hayatımıza uygulayalım.

Kısaca fikrimizin tarihsel sürecini, ortaya çıkma sebeplerini, neden buna ihtiyaç duyulduğunu tekrar anlatır ve pekiştirirsek her şey netleşecektir.

Ekonomiler en başta değerli madenler üzerinden parasal dolaşımlarını gerçekleştiriyordu. Ancak devletlerin altın mevcudu hem yetersiz, hem de dolaşım aracı olarak kullanıma elverişli değildi. Çünkü altın veya diğer madenler elden ele geçtikçe azalır, istenilen her an bulunup çoğaltılamaz. Nitekim hazinesinde altın bulamayan devlet, halktan altın çekmek için hazine bonoları satmaya başlar, bu işlem için görevli bürolar bankaları meydana getirir. Banknotlar böylece 16. yy’da çıkmaya başlar.

Devletler halâ altının değer biçme aracı olma özelliklerinde hemfikirdirler ancak hepsi artık kendi altın temsillerine yani banknotlara veya karşılık gelen bozuk paralara sahiptir.

İlerleyen dönemlerdeki sorunların kaynağı böylece ortaya çıkmıştır. Altının dolaşım aracı olmasından kaynaklı problemler çözülmüş ancak yenileri yaratılmıştır.

Mevcut para, ücret olarak işçiye verilmektedir, bu para aynı zamanda belirli miktarda altın demektir ancak altın karşısında değer kaybedebilir, kazanabilir, yani sabit bir kıymeti yoktur. Artık altın yerine geçen kıymet paradır ancak uluslararası değer ölçeği olarak kullanımı söz konusu olamaz. Döviz hesaplamaları böylece ortaya çıkar, ülkeler kendi sanayi güçleri, politik baskınlıkları çerçevesinde kendi paralarını diğerlerinden kıymetli hale getirir. İşlem hacimleri kadar değerlidirler.

Fakat “20 lira neden 20 liradır?” sorusu halâ havada kalır. Evet altın başka bir ülkeye gitse bile 2 kilogram üzerinden değer biçilir. İki kilogram altının değeri örneğin bir ülkede 200.000 yen diğerinde 100.000 dolar olabilir. “O halde paranın değeri nedir?” Elbette paranın değerinin paranın kendisi olmadığı açıktır. Oysa altının değeri altının kendisidir. Eğer ortada başka zorlamalar yoksa 2 kilogram altınla 3 kilogram altın alabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Peki 20 parayla başka ülkeden 100 para alabilir misiniz? Cevap kesinlikle evet. Yani para değer ölçüsü olma görevini yerine getirmemektedir. Altın ise azalıp çoğalabileceğinden, her zaman yeterli miktarda bulmak zor olacağından değer ölçüsü olma görevini yerine zaten getirememişti.

Yani bize değeri tartışılmaz yeni bir ölçü aracı gerekliydi. En kesini ve ülkeden ülkeye değişmeyeni ise zamandır.

Evet zaman her yerde iki saattir. Eldeki iki saat başka yerde 4 saat olamaz. Tıpkı altın gibi. Ancak çalınamaz, saklanamaz, yok edilemez. Yani mevcut sömürü düzeninin aracı olmak yerine sadece hakların tam ölçümü görevini yerine getirir.

Eğer devlet emeğin karşılığını, üzerinde değer oynaması yapılamayacak ölçüm karşılığında, ölçümün kendisi biçiminde verirse sorun ortadan kalkar. Ücretli emekçilerin hepsi, özel veya kamu ayırt edilmeden mesai süresi karşılığında banknotlara sahip olursa, yani 5 saatlik mesaiye 5 saatlik banknot verilirse tüm adaletsizlik ortadan kalkar.

Ürünlerin fiyatı değişken olabilir. Beş saatte üretilen ürüne başka yerde 10 saat fiyat biçilebilir ancak o fiyat artık ürünü alacak olanın insiyatifine kalır. Habersizce çalınmaz. İşçi aylık ücretini hakkı sanma gafletinden uyandırılmıştır. Hakkından fazlası istenen ürüne istenen fiyatı ödeyip ödememek ise yine kendi seçimine bırakılmıştır.

Tespit ettiğimiz sorunlara, adaletsizliklere, böylece çözüm önerisi getirmiş bulunduk.

Ücretli işçilerin maaşı devlet tarafından zaman üzerine sabitlenerek verilirse, paranın dayandığı değer ölçüm aracı, başka para birimi, altın veya başka değerli maden, yahut dijital para olmaktan çıkartılıp zaman ölçümüne sabitlenirse, ekonomik adaletsizliklerin kaynağı emek eşitsizliğine böylece son verilip dünya için refah dönemine girilebilir. Faizin, kârın ve haksız mirasın yol açtığı leşçi, kokuşmuş toplumsal düzenin koruyup kollayıcısı üç başlı Kerberos’un da dişleri teker teker çekilmiş olur.

Herkese dostça selamlar.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

Yunus Pandur<span class="bp-verified-badge"></span>

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about personality
Trivia quiz
Series of questions with right ve wrong answers that intends to check knowledge
Story
Formatted Text with Embeds ve Visuals
Video
Youtube ve Vimeo Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF